Koordinace BOZP na staveništi

• výkon koordinátora BOZP při přípravě - zpracovávání projektové dokumentace (dále PD) a při realizaci staveb dle  zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. s cílem minimalizovat rizika při provádění i pozdějším užívání stavby,   

• dávání podnětů, doporučení technických řešení, organizačních opatření z hlediska zajištění BOZP při zpracování PD a provádění stavby,

• poskytování potřebné součinnosti zadavateli (investorovi) a zhotovitelům,

• oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce,

• vypracování plánu BOZP a jeho aktualizace v případě potřeby,

• koordinace BOZP na staveništi a zajištění spolupráce se zhotoviteli při realizace stavby,

• předkolaudační prohlídky a účast při kolaudaci stavby.

Zpět