Technický dozor investora

• seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením,

• protokolární předání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,

• účast na směrovém a výškovém vytýčení stavby,

• kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby,

• kontrola kvality provedených prací a jejich postupu dle časového plánu - zajištění jeho aktualizace,

• organizace kontrolních dnů stavby (dále KD) a zpracování protokolů z KD ,

• sledování změn v PD a vystavování změnových listů,

• projednání dodatků ke smlouvě  o dílo,

• dílčí technické přejímky díla,

• opatření k odstranění případných vad PD,

• dozor nad potřebnými zkouškami,

• průběžná kontrola stavebního deníku,

• dozor nad systematickým doplňováním a vypracováním  PD skutečného provedení,

• příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,

• kontrola odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě,

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zpět